Kancelaria Izabeli Panasiuk – Grzywny z miejscowości Chełm zajmuje się świadczeniem usług z zakresu prawa pracy, w tym roszczeń związanych z ustaniem stosunku pracy, zapłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy też odszkodowań w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa pracy. Bogate doświadczenie nabyte w trakcie obsługi prawnej szkół na terenie miasta Chełm sprawia, iż Adwokat Izabeli Panasiuk – Grzywnie nie są obce sprawy z zakresu karty nauczyciela.

Pomoc prawna z zakresu Prawa pracy

Z prawem pracy ma na co dzień do czynienia każdy z nas, kto jest zatrudniony w ramach umowy o pracę. To właśnie Kodeks pracy reguluje wszelkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nawiązywanym między pracownikiem a pracodawcą. Dla tych, którzy nie zajmują się w ramach swoich obowiązków zawodowych zagadnieniami z obszaru prawa pracy, kwestie regulowane przez tą rozległą gałąź prawa mogą wydawać się niezwykle zawiłe. Tymczasem, choć w wielu przypadkach współpraca pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą przebiega zazwyczaj bezproblemowo, to zdarzają się czasem sytuacje sporne. Niektóre z nich stają się na tyle poważne, że do ich rozwikłania konieczne może okazać się rozstrzygnięcie przez sąd pracy. Ponieważ pracodawcy mają często obszerną wiedzę na temat prawa pracy, a uzyskanie korzystnego dla pracownika wyroku w ramach postępowania przed sądem pracy wynika z solidnego przygotowania, warto zasięgnąć porady prawnika. Kancelaria Adwokacka Izabeli Panasiuk-Grzywny oferuje kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa pracy.

Konsultacje i porady prawne – prawo pracy

W ramach konsultacji z Adwokatem możliwe jest uzyskanie porad w zakresie opiniowania umów o pracę (zarówno tych zawartych na czas określony, jak i nieokreślony) czy kontraktów menedżerskich. Ponadto, możliwe jest również zasięgnięcie porad prawnych dotyczących wewnątrzzakładowych regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika w ramach stosunku pracy (mogą być to np. także umowy o zakazie konkurencji czy zapisy w umowie dotyczące odpowiedzialności pracownika za powierzone mu mienie). Ponieważ wiele sporów na linii pracownik-pracodawca powstaje podczas rozwiązywania stosunku pracy, Kancelaria Adwokacka Izabeli Panasiuk-Grzywny z Chełma oferuje także merytoryczne doradztwo dotyczące tego, czy rozwiązanie umowy (za wypowiedzeniem przewidzianym w prawie, ze skróconym okresem lub brakiem wypowiedzenia) przebiegło w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a jeśli jest to konieczne – klient Kancelarii może uzyskać wsparcie także podczas starań o przywrócenie do pracy bądź uzyskanie odszkodowania od pracodawcy.

Ważny obszar działalności naszej Kancelarii stanowią także sprawy w zakresie zapłaty należnej pracownikowi z tytułu przepracowanych przez niego godzin nadliczbowych lub pracy w godzinach nocnych.

Z pomocy prawnej Adwokata mogą skorzystać także ci pracownicy, którzy uważają, że zostali pokrzywdzeni podczas naliczania urlopu (wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego itd.). Niejednokrotnie dochodzi bowiem do sytuacji, w której pracownik został wbrew swojej woli odwołany z urlopu wypoczynkowego. Adwokat Izabela Panasiuk-Grzywna zajmująca się prawem pracy pomoże w ustaleniu, czy tego typu działanie ze strony pracodawcy było przeprowadzone w zgodzie z obowiązującym prawem.

Inną z kwestii zapalnych, która może powodować spory między pracownikami a pracodawcą, jest kwestia czasu pracy. Jest to istotny czynnik zwłaszcza w przypadku pracy zmianowej bądź systemu równoważnego czasu pracy, bowiem w takich przypadkach często dochodzi do (niezamierzonych bądź umyślnych) naruszeń prawa ze strony pracodawcy. Jeśli pracownik uważa, że ustalony przez jego pracodawcę system czasu pracy jest niezgodny z obowiązującym prawem, może zasięgnąć opinii naszej Kancelarii.

Również pracownicy, którzy uważają, że zostali ofiarami mobbingu bądź dyskryminacji w miejscu pracy, mogą uzyskać specjalistyczną pomoc prawną w celu uzyskania należnego im odszkodowania.

Oferta Kancelarii obejmuje nie tylko konsultacje prawne, ale także reprezentację przed takimi organami państwowymi, jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy oraz sądy pracy. Ponadto, możliwe jest także przeprowadzenie mediacji pozasądowych między pracownikiem (lub pracownikami) a pracodawcą w taki sposób, aby uniknąć rozstrzygnięcia na sali sądowej.