Niniejsza polityka prywatności, określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji uzyskanych przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Izabela Panasiuk-Grzywna, zwanej dalej „Kancelarią” lub „Administratorem”, przy pomocy strony internetowej adwokat-grzywna.pl, zwanej dalej „Stroną”, w tym danych osobowych osób z niej korzystających, zwanych dalej „Użytkownikami”.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabela Panasiuk-Grzywna zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza polityka ma charakter informacyjny. Nie stanowi ona źródła praw i obowiązków dla Klientów Kancelarii, ani Użytkowników Strony.


§ 1: Definicje

1. Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabela Panasiuk-Grzywna, ul. Lwowska 7A, 22-100 Chełm.

2. Strona internetowa – adwokat-grzywna.pl.

3. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

5. Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1).

6. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z oferowanych usług.


§ 2: Rodzaje przetwarzanych danych

1. Kancelaria zbiera i przetwarza wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do: świadczenia usług prawnych, utrzymania kontaktu z Użytkownikami, uzyskania danych statystycznych.

2. Kancelaria zbiera i przetwarza następujące rodzaje danych:

1) dane osobowe gromadzone automatycznie przez serwer Strony – adres IP, rodzaj systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, czas przebywania na Stronie, historia odwiedzanych witryn internetowych;

2) dane osobowe zawarte w treściach wiadomości przesyłanych bezpośrednio na podany na Stronie adres e-mail Administratora.


§ 3: Cele oraz podstawy prawne przetwarzania

1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Użytkowników przed zawarciem umowy o świadczenie usług oferowanych na Stronie oraz w celu zawarcia i realizacji umowy. Działania te polegają na wycenie usługi, umówieniu terminu spotkania lub zainicjowania dalszej korespondencji w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach technicznych, analitycznych i statystycznych nakierowanych na usuwaniu usterek technicznych, poprawieniu funkcjonalności Strony, analiz własnych Administratora oraz w celu zapobiegania oszustwom, zapewnieniu bezpieczeństwa sieci i informacji bądź dochodzenia roszczeń (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO).

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach rozliczenia Administratora ze świadczonych usług pod kątem księgowym oraz podatkowych (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO).


§ 4: Odbiorcy danych

1. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być: pracownicy Administratora (w tym osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilno-prawnych), prawnicy współpracujący z Administratorem, firmy księgowo-kadrowe współpracujące z Administratorem oraz firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane innym osobom lub podmiotom bez zgody użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, gdy takie przekazanie dopuszczalne jest przez stosowne przepisy prawa.


§ 5: Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane: w okresie działań podjętych na żądanie Użytkowników przed zawarciem umowy związanej z usługą oferowaną na Stronie w tym usługą świadczoną drogą elektroniczną, a następnie, jeżeli dojdzie do zawarcia takiej umowy – podczas wykonywania usługi oraz do czasu jej zakończenia i rozliczenia; w okresie rozpatrywania reklamacji odnośnie usług świadczonych drogą elektroniczną, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń cywilnych i podatkowych związanych z usługami.


§ 6: Prawa Użytkowników

1. Użytkownicy, którzy przekazali Administratorowi swoje dane osobowe uprawnieni są do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie zgody, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

2. Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

3. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: (22) 531-03-00, fax.: (22) 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

4. Powyższe uprawnienia mogą zostać zrealizowane:

1) korespondencyjnie na adres: Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabela Panasiuk-Grzywna, ul. Lwowska 7A, 22-100 Chełm, 2) elektronicznie na adres e-mail: kontakt@adwokat-grzywna.pl.


§ 7: Warunki podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług. Brak podania tychże danych uniemożliwia zawarcie takiej umowy oraz uniemożliwia podjęcia działań na żądanie Użytkowników przed zawarciem tejże umowy (przesłanie oferty, negocjacje cenowe, procedura reklamacyjna).


§ 8: Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Wobec Użytkowników nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, a ich dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


§ 9: Postanowienia końcowe

1. W celu aktualizacji oraz udoskonalenia zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.

2. Zmiany obowiązują z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Polityki Prywatności na Stronie.

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1).