Choć większość z nas jest zdania, że czyny zabronione i będące w myśl obowiązującego prawa przestępstwami są czymś abstrakcyjnym i nigdy nie będą dotyczyć naszego życia, to nie zawsze jest to możliwe. Niezależnie od tego, czy popełniony czyn zabroniony został spowodowany umyślnie lub nie – pomoc doświadczonego prawnika z zakresu prawa karnego może okazać się niezbędna.

Pojęcie „prawo karne” jest powszechnie używanym określeniem. Co ono oznacza? Prawo karne jest zbiorem regulacji prawnych, które regulują kwestie związane z odpowiedzialnością karną z tytułu popełnienia czynów zabronionych.

Pomoc prawna z zakresu Prawa Karnego

Kancelaria Adwokacka w Chełmie oferuje kompleksową pomoc z zakresu prawa karnego. Reprezentowanie oskarżonego w procesie karnym wymaga indywidualnego podejścia do klienta mając na względzie czyn pod zarzutem, którego popełnienia dana osoba stoi. Linia obrony jest każdorazowo uzgadniana z klientem, odrębnie do spraw o znęcanie się, o oszustwo czy prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Adwokat Izabela Panasiuk – Grzywna posiada doświadczenie w prowadzeniu każdego rodzaju spraw z zakresu prawa karnego skarbowego.

Adwokat Izabela Panasiuk – Grzywna zajmuje się reprezentacją pokrzywdzonych w procesach karnych. Do każdej sprawy podchodzi indywidualnie, celem zabezpieczenia interesów osoby pokrzywdzonej czynem niedozwolonym.

Reprezentacja stron postępowania karnego dotyczy zarówno spraw przed sądem, jak i postępowania przygotowawczego.

Przykłady spraw z zakresu Prawa Karnego, jakimi zajmuje się Kancelaria Adwokacka Izabeli Panasiuk-Grzywny w Chełmie

Katalog spraw regulowanych przez prawo karne, jakimi zajmuje się Kancelaria Adwokacka Izabeli Panasiuk – Grzywny w Chełmie, jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi następujące rodzaje przestępstw:

 • Przestępstwa przeciwko mieniu. Do tej kategorii zaliczają się przede wszystkim takie czyny niedozwolone, jak: kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież rozbójnicza, rozbój, przywłaszczenie, oszustwo, zniszczenie cudzej rzeczy, paserstwo itd.;
 • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (oszustwa kredytowe i asekuracyjne, pranie pieniędzy, nierzetelne prowadzenie dokumentacji gospodarczej, lichwa, udaremnienie przetargu, fałszowanie bądź usuwanie oznaczeń towarowych itd.);
 • fałszerstwo dokumentów, czyli przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów;
 • czyny zagrażające zdrowiu i życiu (pobicia, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu oraz uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym),
 • stalking, nękanie, groźby karalne,
 • znęcanie się nad członkami rodziny (przemoc domowa),
 • czynny udział w przestępczości zorganizowanej,
 • posiadanie oraz obrót substancjami zaliczanymi do narkotyków,
 • przestępstwa przeciw bezpieczeństwu komunikacji drogowej, do których zalicza się np. umyślne spowodowanie wypadku komunikacyjnego, katastrofy lądowej bądź niebezpieczeństwa jej wystąpienia, prowadzenie pojazdu samochodowego w stanie nietrzeźwości itd.;
 • pomówienia, naruszenie nietykalności cielesnej;
 • błędy lekarskie, które doprowadziły do narażenia pacjenta na ryzyko utraty życia bądź trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • przestępczość internetowa (cyberprzestępczość),

oraz wiele innych.