Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1), dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabela Panasiuk-Grzywna, ul. Lwowska 7A, 22-100 Chełm, e-mail: kontakt@adwokat-grzywna.pl, tel.: 506 106 098.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług prawnych, polegających na szeroko rozumianym doradztwie prawnym oraz reprezentowaniu Pani/Pana przez Kancelarię przed organami, sądami i instytucjami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także w celu utrzymania z Panią/Panem kontaktu.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są/będą pracownicy Administratora (w tym osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilno-prawnych), prawnicy współpracujący z Administratorem, firmy księgowo-kadrowe współpracujące z Administratorem oraz firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

5. Posiada Pani/Pan prawo:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do przenoszenia danych, które przetwarzane są na podstawie zgody,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: (22) 531-03-00, fax.: (22) 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług. Brak podania tychże danych uniemożliwia zawarcie takiej umowy oraz uniemożliwia podjęcia działań na żądanie Użytkowników przed zawarciem tejże umowy (przesłanie oferty, negocjacje cenowe, procedura reklamacyjna).

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.